Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

Základní údaje:

Prodávající: Bateria Slaný CZ, s.r.o.

Sídlo a provozovna prodávajícího: Netovická 875, 274 01 Slaný

IČO: 25139096 DIČ: CZ25139096

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 52910

Bankovní spojení: PPF Banka, 2013730001/6000

Telefonní kontakt: 312 522 845, 603 804 707

Email: prodej@bateria.cz

Otevírací doba provozovny:  Po – Pá 7.00 - 15.00 hodin

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“ nebo „obchodní podmínky“) byly zpracovány v souladu se zákonem č. 89/202 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“) a zákonem č 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 OZ právní vztahy (práva a povinnosti) vzniklé v souvislosti a na základě kupní smlouvy uzavřené mezi společností Bateria Slaný CZ s.r.o., se sídlem Netovická 875, 274 01 Slaný, jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a spotřebitelem jako kupujícím (dále jen „kupující“).

1.2. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci výkonu samostatného výkonu svého povolání.  

1.3. Podnikatelem je osoba (fyzická nebo právnická), která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že se na právní vztahy z kupní smlouvy uzavřené mezi tímto kupujícím a prodávajícím tyto obchodní podmínky neuplatní.

Tyto VOP se tak nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4. Prodávající je podnikatelem a při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

1.5. Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, a to při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího (v tzv. e-shopu na webových stránkách http://www.bateria.cz/), v provozovně a sídle prodávajícího.  

1.6. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.bateria.cz (dále také jen „webové stránky“) stejně jako ve své provozovně a sídle společnosti. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.7. Uzavřením kupní smlouvy (učiněním závazné objednávky) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva - objednávka je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

1.8. Při uzavření kupní smlouvy podle článku 2. obdrží kupující kopii VOP jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. VOP jsou dále zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu, kde je možno je stáhnout v PDF souboru, aby si je kupující mohl uložit. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží kupující e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo v listinné podobě.

1.9. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

2. Uzavření kupní smlouvy – internetový obchod

2.1. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.haze-akumulatory.cz/ (dále také jen „internetový obchod“). Na webových stránkách prodávajícího naleznete zboží, které je nabízeno prodávajícím k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH a všech souvisejících poplatků, bez dopravného a balného. V detailu jednotlivých položek je uvedeno, zda jsou zobrazované položky skladem.

2.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Při nákupu v internetovém obchodě vede k objednávce provedení následujících úkonů: vložení zboží do košíku, výběr způsobu dodání, zadání identifikačních údajů, zvolení způsobu úhrady, potvrzení souhlasu s obchodními podmínkami, odeslání objednávky. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky.

2.3. Po odeslání objednávky prodávající informuje zákazníka o přijetí této objednávky elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Tato zpráva o přijetí objednávky je považována za potvrzení a přijetí nabídky k uzavření smlouvy, kterou učinil kupující, a tím je také uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím.

2.4. Přílohou potvrzení je aktuální znění VOP, včetně Reklamačního řádu.

2.5. Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud: a) se již zboží nevyrábí nebo nedodává, b) se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, c) se u zboží na webových stránkách prodávajícího zobrazuje zjevně chybná cena. V případě, že kupující již zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část, bude mu tato částka neprodleně vrácena prodávajícím zpět.

2.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

 

3.  Dodání předmětu koupě - zboží. Přechod nebezpečí škody

3.1. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

3.2. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že k přechodu vlastnického práva ke zboží na kupujícího dojde až úplným zaplacením kupní ceny (tzv. výhrada vlastnického práva).

3.3. Prodávající splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

3.4. Prodávající odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení.

3.5. Není-li ujednáno jinak, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající zboží pro přepravu.

3.6.  Zboží - věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

3.7. Práva kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, ačkoliv se projeví až později, jakož i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

3.8. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Nebezpečí škody přechází na kupujícího také v případě, že si zboží kupující nepřevezme, ač mu prodávající umožnil se zbožím nakládat.

3.9. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže škoda vznikla porušením povinnosti prodávajícího.

4. Informace o zboží a cenách. Platební podmínky.

4.1. Informace o cenách zboží a informace o hlavních vlastnostech zboží jsou uvedeny u jednotlivých položek v internetovém obchodu.

4.2. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

4.3. Ceny jsou prodávajícím uváděné v Kč (tj. v českých korunách), včetně daně z přidané hodnoty, a dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, doběrečné, které jsou uváděny až v průběhu provádění objednávky a jejich výše se odvíjí od volby kupujícího.

4.4. Ceny uváděné v internetovém obchodě prodávajícího jsou cenami smluvními a jsou platné a závazné po dobu zveřejnění na webových stránkách prodávajícího v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu, s výjimkou zjevné chyby. Kupující bere na vědomí pro případ, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem (tj. se zjevnou chybou uvedenou ve stanovení ceny) v důsledku chyby informačního systému prodávajícího, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co kupující obdržel potvrzení své objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen.

4.5. Ceny zboží nabízeného v internetovém obchodě mohou být odlišné od cen zboží nabízeného v provozovně a v sídle prodávajícího.

4.6. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (EET), ve znění pozdějších předpisů, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.7. Prodávající vystavuje účtenky podle zákona o evidence tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem či v papírové podobě v závislosti na způsobu uzavření kupní smlouvy, zvolené platební metodě a způsobu přepravy. 

4.8. Platební podmínky – způsoby plateb kupní ceny akceptované prodávajícím:

 • hotově při převzetí zboží (osobní odběr na provozovně či v sídle společnosti)
 • bankovním převodem na účet při internetové objednávce (zálohová platba na základě údajů zaslaných kupujícímu při potvrzení objednávky)
 • dobírkou (hotovost je oprávněn převzít pracovník dopravní společnosti, vystaví doklad o převzetí částky)
 • zálohová platba (na základě vystavené zálohové faktury, při nákupu v internetovém obchodě není automaticky vystavována, zálohovou fakturu lze vystavit na vyžádání).

Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu na úhradu kupní ceny ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura". Po uhrazení zálohy je zboží odesláno s daňovým dokladem - fakturou.

4.9. Kupující bere uzavřením kupní smlouvy na vědomí, že fotografie zboží uvedené na internetového obchodu prodávajícího, v katalogu a dalších materiálech jsou ilustrační.

5. Dodací podmínky

5.1. Dodávky zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, zboží skladem obvykle do 7 pracovních dnů. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Pokud zboží není skladem, je nutno ověřit dodací lhůtu dotazem u prodávajícího. V jednotlivých případech může být dohodnuta kratší či delší lhůta dodání.

5.2. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího.

5.3. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění a stěhování do bytu, není-li dohodnuto nebo smluvně ujednáno jinak. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje fakturu (pokud fakturu zásilka neobsahuje, je vám zaslána e-mailem), návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Záruční list je vždy nepotvrzený (vzhledem k možnosti kupujícího odstoupit od smlouvy), potvrzení provedeme obratem po zaslání na adresu prodávajícího spolu s kopií faktury nebo osobně v sídle prodávajícího. Pokud výrobce k výrobku nepřikládá záruční list, tak postačí daňový doklad - faktura.

5.4. Dopravu zboží zajišťuje prodávající na uvedenou adresu a to v rámci celé České republiky prostřednictvím smluvních přepravců. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy a způsobu platby. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, při vytváření objednávky. Zboží, které samostatně váží více než 40kg, se řeší individuální dopravou prodávajícího.

Poštovné, balné  a doprava činí:

A. Objednávka v internetovém obchodě

 - platba bankovním převodem: zdarma

 - platba dobírkou:                    20,- Kč vč. DPH

Způsoby dopravy:

Česká pošta – balík do ruky:    110,- Kč vč. DPH za každých 30 kg zásilky

GLS – ČR:                               110,- Kč vč. DPH za každých 40 kg zásilky

GLS – Slovensko:                    260,- Kč vč. DPH za každých 40 kg zásilky

Geis – paletová přeprava od 40 kg – dle kalkulace na vyžádání

Zásilkovna:                              65,- Kč vč. DPH do 5 kg zásilky

Zásilkovna:                              110,- Kč vč. DPH do 10 kg zásilky (max. hmotnost pro Zásilkovnu)

 

B: Ostatní objednávky (telefonické, e-mailem, poštou)

 - platba bankovním převodem:  zdarma

 - platba dobírkou:                    20 Kč vč. DPH

Způsoby dopravy:

Česká pošta – balík do ruky:    110,- Kč vč. DPH za každých 30 kg zásilky

GLS – ČR:                               110,- Kč vč. DPH za každých 40 kg zásilky

GLS – Slovensko:                    260,- Kč vč. DPH za každých 40 kg zásilky

Geis – paletová přeprava od 40 kg – dle kalkulace na vyžádání

 

5.5. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží ihned při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.

5.6. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit na email prodej@bateria.cz.

5.7. Společnost Bateria Slaný CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží při osobním odběru zboží na své provozovně a sídle prodávajícího, a to v případech, kdy dodávka zboží je kupujícím placena předem prostřednictvím bankovního převodu nebo prostřednictvím faktury se splatností.

 

6. Práva a povinnosti z vadného plnění

6.1. Právní vztahy vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 a násl. a § 2161 a násl. OZ.

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí kupujícím nemá vady. Zejména pak odpovídá, že při převzetí zboží:

 1. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, pak takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Nemá-li zboží dodané prodávajícím vlastnosti uvedené v odst. 6.2 tohoto článku, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se týká vada pouze součásti zboží, může požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může kupující odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující také právo od kupní smlouvy odstoupit.

6.4. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, a také v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

6.5. Není-li u zboží uvedena delší doba, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Projeví-li se vada v době 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, nebo pokud vadu zboží způsobil sám kupující.

6.7. Prodávající neodpovídá za vadu zboží podle ustanovení odst. 6.2. tohoto článku v následujících případech:

 1. u zboží, které je prodáváno za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, a kupující byl o vadě prodávajícím před uzavřením kupní smlouvě informován,
 2. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 3. vyplývá-li to z povahy zboží (např. u zboží s omezenou dobou použitelnosti).

6.8. Prodávající rovněž neodpovídá za vady zboží, které se vyskytly v době po 24 měsících od převzetí zboží kupujícím.

6.9. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet. Při nadměrném používání zboží může dojít k poklesu obvyklé životnosti zboží, než je standardně deklarována. Tuto skutečnost bere kupující uzavřením kupní smlouvy na vědomí.

6.10. Je-li reklamace vyřízena prodávajícím výměnou vadného zboží za nové – bezvadné, neběží na toto nové zboží nová záruční doba.

6.11. Nárok na uplatnění práv z odpovědnosti za vady zaniká v případech:

 1. porušení ochranných pečetí a nálepek na zboží,
 2. mechanického poškození zboží,
 3. poškození zboží elektrickým přepětím,
 4. neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím které je v rozporu s návodem či jinou dokumentací k použití,
 5. poškození zboží živly nebo vyšší mocí,
 6. poškození zboží nadměrným zatěžováním, používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu či jiné dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, či používání v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno, nebo nesprávným skladováním zboží,
 7. poškození zboží zapojením do sítě neodpovídající příslušným technickým normám,
 8. v důsledku přirozeného poklesu kapacity baterie způsobené jejím opotřebením.

7. Vyřízení reklamace

7.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku, a to osobně (v sídle nebo v provozovně prodávajícího), nebo písemně (i elektronicky) s uvedením své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

7.2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

7.3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

7.5. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

7.6. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, ale nebrání řádnému užívání výrobku, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

7.7. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

7.8. Prodávající bude informovat kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím SMS, e-mailem, telefonicky.

7.9. Po vyřízení reklamace prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

7.10. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1. Spotřebitel má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (pomocí prostředků komunikace na dálku – v internetovém obchodě).

8.2. Prodávající dále umožňuje kupujícímu odstoupit od kupní smlouvy - objednávky i kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky (tel.: 312 522 845) nebo na emailu: prodej@baterie.cz.

8.3. V případě, že je zboží zakoupeno v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, právo na odstoupení nevzniká.

8.4. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v odst. 8.1.  (Bateria Slaný CZ, s.r.o.,Netovická 875, 274 01 Slaný email: prodej@bateria.cz) formou jednostranného právního jednání (například prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). V odstoupení od smlouvy kupující uvede, že odstupuje od kupní smlouvy (včetně čísla a data objednávky, a bankovním spojení, na které je možné vrátit již zaplacenou kupní cenu či její část). Pro odstoupení od kupní smlouvy je možné využít formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

8.5. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, (nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržel oznámení o odstoupení od smlouvy), všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb bude použit bankovní převod nebo poštovní poukázka, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající není povinen vrátit přijaté finanční prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.6. Kupující se zavazuje vrátit zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy zpět na adresu prodávajícího: Bateria Slaný CZ, s.r.o.,Netovická 875, 274 01 Slaný.

8.7. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Vrácené zboží pečlivě zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Nezasílejte zboží zpět na dobírku. Zásilka bude odmítnuta

8.8. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsoben, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Je-li ke zboží poskytnut dárek je kupující povinen se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

8.9. Kromě případů, kdy je odstoupení od kupní smlouvy výslovně ujednáno, spotřebitel nemá právo odstoupit podle v souladu s ustanovením § 1837 OZ podle tohoto článku zejména u smluv:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

9.1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku sporu z kupní smlouvy, má kupující jako spotřebitel právo podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří uzavřít vzájemnou dohodou, prostřednictvím návrhu k subjektu zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR (alternative dispute resolution), kterým je:

Česká obchodní inspekce,

se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,

IČ: 00 02 0869,

E-mail: adr@coi.cz

Web: www.adr.coi.cz

9.2. Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. ADR při ČOI je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

9.3. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

10.2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, přičemž jsou kupujícímu k dispozici k nahlédnutí v sídle a provozovně prodávajícího nebo elektronicky na www.bateria.cz.

10.3. Přílohu těchto obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a Reklamační řád.

10.4. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2020 a ruší veškerá předchozí znění VOP, včetně jejich součástí, a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění (což ale na do té doby uzavřené kupní smlouvy či učiněné objednávky nemá vliv, pro ně platí znění obchodních podmínek v době uzavření smlouvy).

 

Ve Slaném dne 1.4. 2020

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Základní údaje:

Prodávající: Bateria Slaný CZ, s.r.o.

Sídlo a provozovna prodávajícího: Netovická 875, 274 01 Slaný

IČO: 25139096 DIČ: CZ25139096

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 52910

Bankovní spojení: PPF Banka, 2013730001/6000

Telefonní kontakt: 312 522 845, 603 804 707

Email: prodej@bateria.cz

Otevírací doba provozovny:  Po – Pá 7.00 - 15.00 hodin

 

I. Všeobecná ustanovení

 1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
 2. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího pro spotřebitele i pro podnikatele. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s příslušnými Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
 3. Kupujícím je buď kupující - spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále také jen kupující - spotřebitel) nebo kupující - podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující – podnikatel“). Kupující – spotřebitel a Kupující – podnikatel jsou dále také společně označováni jako „Kupující“.
 4. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.

 

II. Odpovědnost prodávajícího

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:

i)          má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, pak takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

ii)         se hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

iii)        odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

iv)        je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

v)         vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Ke zboží je přikládán daňový doklad (pokud jej kupující neobdržel elektronicky) a k některým produktům záruční list. Není-li ke zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.

 

III. Práva z odpovědnosti za vady

 1. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství.
 2. Při osobním odběru kupujícím, je okamžik převzetí zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Jestliže kupující zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Pozdější reklamace neúplnosti zboží nebo vnějšího poškození zboží nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 3. Reklamaci zboží může kupující uplatnit osobně v provozovně a současně v sídle Prodávajícího nebo reklamované zboží zaslat přepravní službou na adresu Netovická 875, 274 01 Slaný.
 4. Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě nebo prodejně společnosti Bateria Slaný CZ, s.r.o. (alespoň kopií dokladu o zakoupení zboží nebo řádně vyplněným záručním listem).
 5. Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:
  • porušením ochranných pečetí a nálepek na zboží,
  • mechanickým poškození zboží,
  • poškozením zboží elektrickým přepětím,
  • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím které je v rozporu s návodem či jinou dokumentací k použití,
  • poškozením zboží živly nebo vyšší mocí,
  • poškozením zboží nadměrným zatěžováním, používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu či jiné dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, či používání v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno, nebo nesprávným skladováním zboží,
  • poškozením zboží zapojením do sítě neodpovídající příslušným technickým normám,
  • v důsledku přirozeného poklesu kapacity baterie způsobené jejím opotřebením
  • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
  • pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.
 6. Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie, akumulátor, tisková hlava, lampa projektoru), bývá jeho obvyklá životnost při běžném užívání 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet ke skutečnosti, že odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení zboží nebo jeho dílů způsobené obvyklým užíváním a nelze ji tak zaměňovat s životností.
 7. Odpovědnost prodávajícího za vady a záruku za jakost nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet. Při intenzivním používání zboží může být obvyklá životnost zboží kratší než záruční doba či doba, po kterou je možné uplatňovat práva z vadného plnění.
 8. Záruka a životnost akumulátorů se řídí příslušnou platnou normou nebo technickými provozními podmínkami akumulátorů stanovenými výrobcem. Pokud kupující není schopen doložit počty nabíjecích a vybíjecích cyklů, řídí se posuzování životnosti a odpovědnosti za vady podle tabulky předpokládaného opotřeben akumulátorů uvedené na závěr tohoto reklamačního řádu.
 9. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo prodávajícího. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení zboží obsahující údaje jako záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruční doba, určí prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

 

V. Jednotlivá práva z vadného plnění

 1. Právní vztahy vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak občanským zákoníkem.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí kupujícím nemá vady.
 3. Nemá-li zboží dodané prodávajícím vlastnosti uvedené v ustanovení článku II, může kupující – spotřebitel požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se týká vada pouze součásti zboží, může požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může kupující – spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující – spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující – spotřebitel také právo od kupní smlouvy odstoupit.
 4. Neodstoupí-li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, a také v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu – spotřebiteli působilo značné obtíže.
 5. Není-li u zboží uvedena delší doba, je kupující – spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Projeví-li se vada v době 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, nebo pokud vadu zboží způsobil sám kupující.
 7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud prodávající kupujícího před převzetím zboží upozornil, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 8. Kupující - spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v NOZ a Zákoně. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení kupujícího - spotřebitele o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle §2001 a násl. NOZ V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

 

VI. Uplatnění práv z vadného plnění.

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace, a to prostřednictvím reklamačního protokolu, který je ke stažení na webových stránkách internetového obchodu.
 2. Vyplněný reklamační protokol, včetně kopie prodejního dokladu, podrobného popisu závady a úplných kontaktních údajů (adresa, telefon, e-mail), doručí kupující na adresu sídla prodávajícího Netovická 875, 274 01 Slaný.
 3. Při osobním uplatnění reklamace v provozovně prodávajícího obdrží kupující písemné potvrzení - reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je kupujícím - spotřebitelem požadován.
 4. V případě, že kupující bude zasílat zboží prodávajícímu přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje kupujícího.
 5. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní
 6. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 7. Reklamace kupujícího – spotřebitele, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující - spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu – spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči kupujícímu – podnikateli.
 8. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu, veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.
 9. Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní. V případě, že kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.
 10. Kupující - spotřebitel má při oprávněné reklamaci právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Kupující - spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

 

VII. Odmítnutí přijetí do reklamace

 1. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.
 2. Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci zboží také v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.
 3. Z důvodu bezpečnosti při převážení zboží a další manipulaci je prodávající oprávněn odmítnout reklamaci zboží také v případě, že z něho není odstraněn motorový olej a benzín.

 

VIII. Řízení o reklamaci

 1. Reklamační oddělení / pověřený zaměstnanec prodávajícího pro vyřízení reklamace po přezkoumání dokladů a prohlídce reklamovaného zboží
 • Uzná reklamovanou vadu a bez zbytečného odkladu ji vyřídí,
 • Přijme reklamované zboží k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace uznána jako oprávněná a vyřízena v zákonné lhůtě nebo zamítnuta, 
 • Zamítne reklamaci jako neoprávněnou.
 1. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího v přiměřené době, a to písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků.
 2. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

IX. Vyzvednutí zboží ze záruční opravy

 1. Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího.
 2. Prodávající vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 3. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2020 a nahrazuje veškerá předchozí znění. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Tabulka č.1: Předpokládané opotřebení akumulátorů

Typy akumulátorů

Minimální kapacita v (%) ke jmenovité kapacitě

 

Nový akm.

po 6 měsících

po 12 měsících

po 18 měsících

po 24 měsících

 

NiMH

AAA

>95 %

>70 %

>60 %

>40 %

>30 %

 

AAA

>95 %

>70 %

>60 %

>40 %

>30 %

 

C

>95 %

>70 %

>50 %

>40 %

>30 %

 

D

>95 %

>70 %

>50 %

>40 %

>30 %

 

9 V

>95 %

>70 %

>50 %

>40 %

>30 %

 

RECyko+ /Ekopower

AAA

>95 %

>80 %

>70 %

>60 %

>50 %

 

AA

>95 %

>80 %

>70 %

>60 %

>50 %

 

C

>95 %

>80 %

>70 %

>60 %

>50 %

 

D

>95 %

>80 %

>70 %

>60 %

>50 %

 

9 V

>95 %

>80 %

>70 %

>60 %

>50 %

 

Olověné akumulátory

(1201…)

>95 %

>70 %

 

>40 %

>30 %