Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Záruční podmínky

6. Práva a povinnosti z vadného plnění

6.1. Právní vztahy vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 a násl. a § 2161 a násl. OZ.

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí kupujícím nemá vady. Zejména pak odpovídá, že při převzetí zboží:

 1. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, pak takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Nemá-li zboží dodané prodávajícím vlastnosti uvedené v odst. 6.2 tohoto článku, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se týká vada pouze součásti zboží, může požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může kupující odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující také právo od kupní smlouvy odstoupit.

6.4. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, a také v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

6.5. Není-li u zboží uvedena delší doba, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Projeví-li se vada v době 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, nebo pokud vadu zboží způsobil sám kupující.

6.7. Prodávající neodpovídá za vadu zboží podle ustanovení odst. 6.2. tohoto článku v následujících případech:

 1. u zboží, které je prodáváno za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, a kupující byl o vadě prodávajícím před uzavřením kupní smlouvě informován,
 2. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 3. vyplývá-li to z povahy zboží (např. u zboží s omezenou dobou použitelnosti).

6.8. Prodávající rovněž neodpovídá za vady zboží, které se vyskytly v době po 24 měsících od převzetí zboží kupujícím.

6.9. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet. Při nadměrném používání zboží může dojít k poklesu obvyklé životnosti zboží, než je standardně deklarována. Tuto skutečnost bere kupující uzavřením kupní smlouvy na vědomí.

6.10. Je-li reklamace vyřízena prodávajícím výměnou vadného zboží za nové – bezvadné, neběží na toto nové zboží nová záruční doba.

6.11. Nárok na uplatnění práv z odpovědnosti za vady zaniká v případech:

 1. porušení ochranných pečetí a nálepek na zboží,
 2. mechanického poškození zboží,
 3. poškození zboží elektrickým přepětím,
 4. neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím které je v rozporu s návodem či jinou dokumentací k použití,
 5. poškození zboží živly nebo vyšší mocí,
 6. poškození zboží nadměrným zatěžováním, používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu či jiné dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, či používání v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno, nebo nesprávným skladováním zboží,
 7. poškození zboží zapojením do sítě neodpovídající příslušným technickým normám,
 8. v důsledku přirozeného poklesu kapacity baterie způsobené jejím opotřebením.