Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Reklamační podmínky

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Základní údaje:

Prodávající: Bateria Slaný CZ, s.r.o.

Sídlo a provozovna prodávajícího: Netovická 875, 274 01 Slaný

IČO: 25139096 DIČ: CZ25139096

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 52910

Bankovní spojení: PPF Banka, 2013730001/6000

Telefonní kontakt: 312 522 845, 603 804 707

Email: prodej@bateria.cz

Otevírací doba provozovny:  Po – Pá 7.00 - 15.00 hodin

 

 

I. Všeobecná ustanovení

 1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
 2. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího pro spotřebitele i pro podnikatele. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s příslušnými Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
 3. Kupujícím je buď kupující - spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále také jen kupující - spotřebitel) nebo kupující - podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující – podnikatel“). Kupující – spotřebitel a Kupující – podnikatel jsou dále také společně označováni jako „Kupující“.
 4. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.

 

II. Odpovědnost prodávajícího

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:

i)          má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, pak takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

ii)         se hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

iii)        odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

iv)        je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

v)         vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Ke zboží je přikládán daňový doklad (pokud jej kupující neobdržel elektronicky) a k některým produktům záruční list. Není-li ke zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.

 

III. Práva z odpovědnosti za vady

 1. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství.
 2. Při osobním odběru kupujícím, je okamžik převzetí zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Jestliže kupující zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Pozdější reklamace neúplnosti zboží nebo vnějšího poškození zboží nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 3. Reklamaci zboží může kupující uplatnit osobně v provozovně a současně v sídle Prodávajícího nebo reklamované zboží zaslat přepravní službou na adresu Netovická 875, 274 01 Slaný.
 4. Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě nebo prodejně společnosti Bateria Slaný CZ, s.r.o. (alespoň kopií dokladu o zakoupení zboží nebo řádně vyplněným záručním listem).
 5. Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:
  • porušením ochranných pečetí a nálepek na zboží,
  • mechanickým poškození zboží,
  • poškozením zboží elektrickým přepětím,
  • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím které je v rozporu s návodem či jinou dokumentací k použití,
  • poškozením zboží živly nebo vyšší mocí,
  • poškozením zboží nadměrným zatěžováním, používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu či jiné dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, či používání v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno, nebo nesprávným skladováním zboží,
  • poškozením zboží zapojením do sítě neodpovídající příslušným technickým normám,
  • v důsledku přirozeného poklesu kapacity baterie způsobené jejím opotřebením
  • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
  • pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.
 6. Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie, akumulátor, tisková hlava, lampa projektoru), bývá jeho obvyklá životnost při běžném užívání 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet ke skutečnosti, že odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení zboží nebo jeho dílů způsobené obvyklým užíváním a nelze ji tak zaměňovat s životností.
 7. Odpovědnost prodávajícího za vady a záruku za jakost nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet. Při intenzivním používání zboží může být obvyklá životnost zboží kratší než záruční doba či doba, po kterou je možné uplatňovat práva z vadného plnění.
 8. Záruka a životnost akumulátorů se řídí příslušnou platnou normou nebo technickými provozními podmínkami akumulátorů stanovenými výrobcem. Pokud kupující není schopen doložit počty nabíjecích a vybíjecích cyklů, řídí se posuzování životnosti a odpovědnosti za vady podle tabulky předpokládaného opotřeben akumulátorů uvedené na závěr tohoto reklamačního řádu.
 9. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo prodávajícího. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení zboží obsahující údaje jako záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruční doba, určí prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

 

V. Jednotlivá práva z vadného plnění

 1. Právní vztahy vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak občanským zákoníkem.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí kupujícím nemá vady.
 3. Nemá-li zboží dodané prodávajícím vlastnosti uvedené v ustanovení článku II, může kupující – spotřebitel požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se týká vada pouze součásti zboží, může požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může kupující – spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující – spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující – spotřebitel také právo od kupní smlouvy odstoupit.
 4. Neodstoupí-li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, a také v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu – spotřebiteli působilo značné obtíže.
 5. Není-li u zboží uvedena delší doba, je kupující – spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Projeví-li se vada v době 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, nebo pokud vadu zboží způsobil sám kupující.
 7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud prodávající kupujícího před převzetím zboží upozornil, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 8. Kupující - spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v NOZ a Zákoně. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení kupujícího - spotřebitele o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle §2001 a násl. NOZ V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

 

VI. Uplatnění práv z vadného plnění.

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace, a to prostřednictvím reklamačního protokolu, který je ke stažení na webových stránkách internetového obchodu.
 2. Vyplněný reklamační protokol, včetně kopie prodejního dokladu, podrobného popisu závady a úplných kontaktních údajů (adresa, telefon, e-mail), doručí kupující na adresu sídla prodávajícího Netovická 875, 274 01 Slaný.
 3. Při osobním uplatnění reklamace v provozovně prodávajícího obdrží kupující písemné potvrzení - reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je kupujícím - spotřebitelem požadován.
 4. V případě, že kupující bude zasílat zboží prodávajícímu přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje kupujícího.
 5. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní
 6. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 7. Reklamace kupujícího – spotřebitele, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující - spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu – spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči kupujícímu – podnikateli.
 8. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu, veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.
 9. Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní. V případě, že kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.
 10. Kupující - spotřebitel má při oprávněné reklamaci právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Kupující - spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

 

VII. Odmítnutí přijetí do reklamace

 1. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.
 2. Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci zboží také v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.
 3. Z důvodu bezpečnosti při převážení zboží a další manipulaci je prodávající oprávněn odmítnout reklamaci zboží také v případě, že z něho není odstraněn motorový olej a benzín.

 

VIII. Řízení o reklamaci

 1. Reklamační oddělení / pověřený zaměstnanec prodávajícího pro vyřízení reklamace po přezkoumání dokladů a prohlídce reklamovaného zboží
 • Uzná reklamovanou vadu a bez zbytečného odkladu ji vyřídí,
 • Přijme reklamované zboží k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace uznána jako oprávněná a vyřízena v zákonné lhůtě nebo zamítnuta, 
 • Zamítne reklamaci jako neoprávněnou.
 1. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího v přiměřené době, a to písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků.
 2. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

IX. Vyzvednutí zboží ze záruční opravy

 1. Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího.
 2. Prodávající vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 3. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

 

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2020 a nahrazuje veškerá předchozí znění. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

 

 

 

 

 

Tabulka č.1: Předpokládané opotřebení akumulátorů

 

Typy akumulátorů

Minimální kapacita v (%) ke jmenovité kapacitě

 

Nový akm.

po 6 měsících

po 12 měsících

po 18 měsících

po 24 měsících

 

NiMH

AAA

>95 %

>70 %

>60 %

>40 %

>30 %

 

AAA

>95 %

>70 %

>60 %

>40 %

>30 %

 

C

>95 %

>70 %

>50 %

>40 %

>30 %

 

D

>95 %

>70 %

>50 %

>40 %

>30 %

 

9 V

>95 %

>70 %

>50 %

>40 %

>30 %

 

RECyko+ /Ekopower

AAA

>95 %

>80 %

>70 %

>60 %

>50 %

 

AA

>95 %

>80 %

>70 %

>60 %

>50 %

 

C

>95 %

>80 %

>70 %

>60 %

>50 %

 

D

>95 %

>80 %

>70 %

>60 %

>50 %

 

9 V

>95 %

>80 %

>70 %

>60 %

>50 %

 

Olověné akumulátory

(1201…)

>95 %

>70 %